PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS ỨNG HOÈ
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai21:45:51 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai21:42:33 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
3Khách vãng lai21:42:04 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=507
4Khách vãng lai21:41:40 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
5Khách vãng lai21:41:11 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
6Khách vãng lai21:38:14 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_hai_mat_k1_nu.aspx
7Khách vãng lai21:37:42 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
8Khách vãng lai21:17:13 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6560
9Khách vãng lai21:15:53 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
10Khách vãng lai21:10:52 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16727
11Khách vãng lai21:01:54 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
12Khách vãng lai21:01:49 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
13Khách vãng lai21:01:39 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
14Khách vãng lai21:01:35 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
15Khách vãng lai21:01:25 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16743
16Khách vãng lai21:01:10 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
17Khách vãng lai21:01:03 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
18Khách vãng lai21:00:51 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
19Khách vãng lai20:56:02 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
20Khách vãng lai20:45:04 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
21Khách vãng lai20:40:59 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
22Khách vãng lai20:33:31 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
23Khách vãng lai20:31:56 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
24Khách vãng lai20:22:11 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=21387
25Khách vãng lai20:21:39 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
26Khách vãng lai20:21:24 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=507
27Khách vãng lai20:21:13 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=506
28Khách vãng lai20:20:44 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
29Khách vãng lai20:12:11 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16697
30Khách vãng lai19:47:05 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
31Khách vãng lai19:46:53 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
32Bùi Thị Thu19:43:01 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
33Bùi Thị Thu19:42:35 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
34Bùi Thị Thu19:41:52 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
35Bùi Thị Thu19:41:17 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
36Bùi Thị Thu19:40:38 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/nhap_thiet_bi.aspx
37Bùi Thị Thu19:40:16 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
38Bùi Thị Thu19:39:30 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Form_sua_nhanh_thiet_bi.aspx
39Bùi Thị Thu19:39:01 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/nhap_thiet_bi.aspx
40Khách vãng lai19:38:06 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/main_he_thong_admin.aspx
41Khách vãng lai19:37:48 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
42Khách vãng lai19:37:16 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=507
43Khách vãng lai19:36:37 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
44Bùi Thị Thu19:32:12 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
45Khách vãng lai19:31:59 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
46Khách vãng lai19:31:54 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
47Khách vãng lai19:31:47 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
48Khách vãng lai19:30:06 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
49Khách vãng lai19:15:31 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16780
50Khách vãng lai19:13:45 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
51Khách vãng lai19:12:43 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
52Khách vãng lai18:39:11 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
53Khách vãng lai18:35:19 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_truong_xep_loai.aspx
54Khách vãng lai18:06:34 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16793
55Khách vãng lai17:35:34 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
56Khách vãng lai17:35:32 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
57Khách vãng lai17:33:47 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
58Khách vãng lai17:33:29 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
59Khách vãng lai17:11:20 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=498
60Khách vãng lai16:48:16 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6565
61Khách vãng lai16:16:52 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_admin.aspx
62Khách vãng lai16:10:05 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
63Khách vãng lai16:06:11 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16721
64Khách vãng lai16:02:07 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
65Khách vãng lai15:52:42 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6521
66Khách vãng lai15:45:58 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16761
67Khách vãng lai15:31:57 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16627
68Khách vãng lai15:29:42 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/khoa_diem.aspx
69Nguyễn Thị Mai15:22:32 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_gd.aspx
70Khách vãng lai15:11:19 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16602
71Nguyễn Thị Mai14:55:52 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
72Khách vãng lai14:55:42 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
73Khách vãng lai14:50:16 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
74Khách vãng lai14:37:15 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=487
75Khách vãng lai14:23:12 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
76Khách vãng lai14:22:16 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
77Khách vãng lai14:14:53 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
78Nguyễn Thị Mai14:02:53 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
79Khách vãng lai14:02:41 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
80Khách vãng lai14:02:33 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
81Khách vãng lai14:02:32 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
82Khách vãng lai14:02:20 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
83Khách vãng lai14:02:19 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
84Khách vãng lai14:02:19 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
85Khách vãng lai14:02:11 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
86Khách vãng lai14:02:10 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
87Khách vãng lai14:02:09 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
88Khách vãng lai14:02:08 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
89Khách vãng lai14:02:06 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
90Khách vãng lai14:01:56 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
91Khách vãng lai14:01:27 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
92Khách vãng lai13:39:39 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16813
93Khách vãng lai12:54:44 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=21388
94Khách vãng lai12:50:08 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
95Khách vãng lai12:40:14 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16747
96Khách vãng lai12:36:13 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
97Khách vãng lai12:28:17 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6508
98Khách vãng lai12:18:54 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16735
99Khách vãng lai12:11:21 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16738
100Khách vãng lai12:04:43 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16789
101Khách vãng lai11:57:19 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
102Khách vãng lai11:52:59 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6540
103Khách vãng lai11:39:47 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc_tong_hop.aspx
104Khách vãng lai11:37:16 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
105Khách vãng lai11:23:55 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=21051
106Khách vãng lai11:14:38 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20354
107Khách vãng lai11:06:28 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16622
108Khách vãng lai10:55:03 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8382
109Khách vãng lai10:02:13 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16804
110Khách vãng lai09:59:06 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
111Nguyễn Văn Thiện09:47:15 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_sinh/nhap_diem.aspx
112Khách vãng lai09:45:22 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6579
113Khách vãng lai09:42:52 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
114Khách vãng lai09:41:15 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
115Nguyễn Văn Thiện09:39:30 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_cn/nhap_diem.aspx
116Nguyễn Văn Thiện09:39:17 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
117Khách vãng lai09:38:50 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
118Khách vãng lai09:38:37 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
119Khách vãng lai09:21:40 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16680
120Khách vãng lai08:39:51 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
121Khách vãng lai08:39:50 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
122Nguyễn Tiến Lực08:28:51 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
123Nguyễn Tiến Lực08:22:18 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_toan/nhap_diem.aspx
124Nguyễn Tiến Lực08:22:15 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
125Nguyễn Tiến Lực08:22:10 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
126Khách vãng lai08:21:55 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login.aspx
127Khách vãng lai08:21:51 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
128Khách vãng lai08:19:22 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
129Khách vãng lai08:19:18 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
130Khách vãng lai08:19:17 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
131Khách vãng lai08:19:14 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
132Khách vãng lai08:18:54 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
133Khách vãng lai08:12:34 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6577
134Khách vãng lai08:09:22 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
135Khách vãng lai07:46:38 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
136Khách vãng lai07:36:48 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16750
137Khách vãng lai07:34:15 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
138Khách vãng lai07:34:14 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
139Khách vãng lai07:33:42 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
140Khách vãng lai07:25:37 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6509
141Khách vãng lai07:15:03 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
142Khách vãng lai06:46:54 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/video.aspx
143Khách vãng lai06:43:23 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
144Khách vãng lai06:33:11 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6562
145Khách vãng lai06:27:33 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16798
146Khách vãng lai06:16:49 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
147Khách vãng lai06:13:45 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/xem_tien_do_kt.aspx
148Khách vãng lai06:04:01 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16820
149Khách vãng lai05:29:06 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_phong_vat_li.aspx
150Khách vãng lai05:18:36 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_lop_xep_loai.aspx
151Khách vãng lai04:51:04 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_khoi.aspx
152Khách vãng lai04:29:02 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_the_thu_vien_1_gv.aspx
153Khách vãng lai04:28:07 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6542
154Khách vãng lai04:10:17 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=501
155Khách vãng lai04:04:12 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8379
156Khách vãng lai03:52:46 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_truong_nu_xep_loai.aspx
157Khách vãng lai03:29:37 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6530
158Khách vãng lai03:28:49 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
159Khách vãng lai03:22:10 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
160Khách vãng lai03:14:33 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16818
161Khách vãng lai03:12:57 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16711
162Khách vãng lai03:09:41 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6527
163Khách vãng lai03:05:31 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6520
164Khách vãng lai02:51:07 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_truong.aspx
165Khách vãng lai02:49:27 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16800
166Khách vãng lai02:45:53 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16611
167Khách vãng lai02:25:06 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK9-00505
168Khách vãng lai02:07:52 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
169Khách vãng lai01:57:45 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1.aspx
170Khách vãng lai01:57:35 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16680
171Khách vãng lai01:46:32 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16697
172Khách vãng lai01:13:03 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
173Khách vãng lai01:12:43 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
174Khách vãng lai01:11:25 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16613
175Khách vãng lai00:35:01 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16800
176Khách vãng lai00:20:08 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16607
177Khách vãng lai00:11:11 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16596
21 11 2018