PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS ỨNG HOÈ
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 21 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai13:16:39 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai12:48:16 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16821
3Khách vãng lai12:46:18 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
4Khách vãng lai12:42:17 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
5Khách vãng lai12:42:06 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
6Khách vãng lai12:42:00 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
7Khách vãng lai12:41:51 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
8Khách vãng lai12:41:37 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
9Khách vãng lai12:41:28 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
10Khách vãng lai12:41:19 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
11Khách vãng lai12:37:57 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
12Khách vãng lai12:32:29 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16621
13Khách vãng lai12:29:15 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16677
14Khách vãng lai12:24:35 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
15Khách vãng lai12:15:37 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16823
16Khách vãng lai11:57:48 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16756
17Khách vãng lai11:53:14 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=21220
18Khách vãng lai11:44:28 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16634
19Khách vãng lai11:32:54 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16769
20Khách vãng lai11:12:52 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK9-00510
21Khách vãng lai11:12:22 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
22Khách vãng lai11:12:16 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
23Khách vãng lai11:12:13 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
24Khách vãng lai11:10:03 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
25Khách vãng lai11:09:30 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
26Khách vãng lai11:09:13 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
27Khách vãng lai11:08:49 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
28Khách vãng lai11:04:43 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16793
29Khách vãng lai10:53:52 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tt.aspx
30Khách vãng lai10:51:40 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6511
31Khách vãng lai10:42:59 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16747
32Khách vãng lai10:37:24 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16661
33Khách vãng lai10:07:41 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
34Khách vãng lai10:07:41 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
35thcsunghoe10:05:15 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
36thcsunghoe10:05:12 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/So_diem_lop/Form_trang_li_lich.aspx
37Khách vãng lai10:04:56 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
38thcsunghoe09:58:30 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full_new.aspx
39thcsunghoe09:58:29 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_tra_sach_full.aspx
40thcsunghoe09:53:51 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_muon_sach.aspx
41Khách vãng lai09:53:21 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
42Khách vãng lai09:53:16 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
43Khách vãng lai09:53:09 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
44Khách vãng lai09:43:07 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6553
45Khách vãng lai09:40:55 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
46Khách vãng lai09:32:22 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16795
47Khách vãng lai09:18:58 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6526
48Khách vãng lai09:11:22 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
49Khách vãng lai09:03:48 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=21049
50Khách vãng lai09:01:20 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16713
51Khách vãng lai08:59:49 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=21239
52Khách vãng lai08:26:29 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16758
53thcsunghoe08:18:24 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_nhap_an_pham_1.aspx
54Khách vãng lai08:18:06 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
55Khách vãng lai08:18:01 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
56Khách vãng lai08:17:55 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
57Khách vãng lai08:17:54 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
58thcsunghoe08:14:58 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_nhap_an_pham_1.aspx
59Khách vãng lai08:14:57 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
60Khách vãng lai08:14:44 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
61Khách vãng lai08:14:41 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
62Khách vãng lai08:14:34 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
63thcsunghoe08:12:58 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_nhap_an_pham_1.aspx
64thcsunghoe08:12:50 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_nhap_an_pham.aspx
65thcsunghoe08:12:27 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_nhap_an_pham_1.aspx
66Khách vãng lai08:12:09 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
67Khách vãng lai08:12:03 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
68Khách vãng lai08:11:55 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
69Khách vãng lai08:11:54 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
70Khách vãng lai08:11:50 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
71Khách vãng lai08:11:49 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
72Khách vãng lai08:11:25 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
73Khách vãng lai08:11:01 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
74Khách vãng lai07:51:06 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16688
75Khách vãng lai07:46:28 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
76Khách vãng lai07:46:27 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
77Khách vãng lai07:42:54 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
78Khách vãng lai07:34:11 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16695
79Khách vãng lai07:32:28 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6504
80Khách vãng lai07:20:36 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8900
81Khách vãng lai07:00:43 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16622
82Khách vãng lai06:52:36 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16722
83Khách vãng lai06:30:34 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17735
84Khách vãng lai06:27:39 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16707
85Khách vãng lai06:25:14 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK9-00506
86Khách vãng lai06:15:02 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16712
87Khách vãng lai06:07:16 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
88Nguyễn Thị Thiết06:06:49 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
89Nguyễn Thị Thiết06:06:17 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
90Nguyễn Thị Thiết06:06:13 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/form_ket_qua_lop_k1.aspx
91Khách vãng lai06:06:08 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
92Khách vãng lai06:05:24 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6538
93Khách vãng lai06:03:52 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16656
94Khách vãng lai05:53:36 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16768
95Khách vãng lai05:44:19 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16779
96Khách vãng lai05:33:37 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6569
97Khách vãng lai05:33:26 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_2.aspx
98Khách vãng lai05:14:39 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16759
99Khách vãng lai05:13:21 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
100Khách vãng lai05:06:19 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
101Khách vãng lai04:25:42 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
102Khách vãng lai04:16:24 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
103Khách vãng lai03:57:20 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8901
104Khách vãng lai03:51:37 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16686
105Khách vãng lai03:34:52 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6516
106Khách vãng lai03:08:38 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
107Khách vãng lai03:03:16 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16707
108Khách vãng lai03:03:10 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1_tuy_chon.aspx
109Khách vãng lai02:39:57 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/default.aspx
110Khách vãng lai02:23:18 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_truong_nu.aspx
111Khách vãng lai02:20:22 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6502
112Khách vãng lai02:09:51 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
113Khách vãng lai02:02:03 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
114Khách vãng lai01:52:16 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16746
115Khách vãng lai01:36:15 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16656
116Khách vãng lai01:22:32 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=16749
117Khách vãng lai00:37:25 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv.aspx
118Khách vãng lai00:04:54 http://ng-thcsunghoe.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1.aspx
21 1 2019