PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS ỨNG HOÈ
Video hướng dẫn Đăng nhập

UBND HUYỆN NINH GIANG

TRƯỜNG THCS ỨNG HÒE

 

 
 
 

 

 

Số:    /KHCM- THCSUH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                         

 Ứng hòe, ngày  15  tháng 10  năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Năm học 2022-2023

         

 

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về Hội thỉ GVDG cơ sở giáo dục mẩm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phô thông;

Căn cứ Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục năm học 2022 – 2023 cấp THCS huyện Ninh Giang.

           Căn cứ tình hình thực tế về đội ngũ giáo viên, nhân viên, chất lượng học sinh trong nhà trường, điều kiện cơ sở vật chất hiện có, trường THCS Ứng Hòe xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2022 – 2023 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Phát hiện, công nhận, tồn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường

- Tạo điều kiện để giáo viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tạo cơ hội cho giáo viên tự học. sáng tạo trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh. Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đối mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp.

- Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác giảng dạy đối với giáo viên phổ thông.

- Kết quả của Hội thi là cơ sở đánh giá chất lượng đội ngũ của đơn vị, tự đó xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, dấp ứng được yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục.

- Qua Hội thi phát hiện giáo viên giỏi, cá nhân điển hình qua cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Từ kết quả hội thi Ban giám hiệu lấy làm căn cứ để lựa chọn giáo viên tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện.

2. Yêu cầu

- Hội thi tổ chức đúng quy định Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về Hội thỉ GVDG cơ sở giáo dục mẩm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phô thông.

- Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

- 100% giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

II. Môn thi, đối tượng và điều kiện tham gia Hội thi

1. Môn thi

- Giáo viên đăng ký thi giáo viên dạy giỏi phù hợp với chuyên môn đào tạo và thực tế giảng dạy.

2. Đối tượng

- Tham gia thi GVGD cấp trường là các giáo viên thuộc biên chế của trường và đang trực tiếp giảng dạy tại trường.

Đợt 1:

Nguyễn Tiến Lực, Bùi Thị Thu,  Vương Văn Cường, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thị Mai , Đoàn Thị Ngọc Uyên, Đào Thị Thúy Hà

Nguyễn Thị Thiết, Nguyễn T.Thanh Nga, Cao Thị Thoa, Phạm Thị Thanh Ngọc, Trần Thị Xuân, Nguyễn Thị Tâm, Đỗ Thị Phương Dung

Đợt 2:  Võ Thị Giang, Tạ Thị Quỳnh, Phạm Minh Thương, Nguyễn Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Huyền,  Trần Thị Thắng, Hà Toàn Phong, Nguyễn Văn Thiện.

Nguyễn Văn Trang, Phạm Phú Mạnh, Trần T.Thanh Huyền, Bùi Ngọc Thanh, Trịnh Thị Lơ.

3. Điều kiện dự thi

- Đối với Giáo viên tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đáp ứng yêu cầu tại Điều 7, Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể: phải đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên của năm học 2021-2022, trong đó các tiêu chí của Tiêu chuẩn 2 (Tiêu chuẩn Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ) được quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đạt mức tốt.

4. Hồ sơ tham dự thi

- Kết quả đạt chuẩn nghề nghiệp (bao gồm kết quả đánh giá đạt chuẩn nghề nghiệp và các minh chứng xác thực) theo điểm a Khoản 2 các Điều 6, 7, 8 của Quy định này; xác nhận của lãnh đạo cơ sở giáo dục kèm theo minh chứng xác thực về việc giúp người học có sự tiến bộ rõ rệt thông qua việc vận dụng hiệu quả biện pháp trong công tác chăm sóc, giáo dục học sinh; trong công tác giảng dạy, chủ nhiệm lớp;

- Báo cáo về một giải pháp hoặc biện pháp đổi mới, sáng tạo góp phần nâng cao chất lượng trong công tác giảng dạy(Hình thức viết và trình bày biện pháp, sáng kiến có phụ lục hướng dẫn kèm theo)

III. Nội dung thi

Mỗi giáo viên tham gia Hội thi phải tham gia đủ 2 nội dung

1) Trình bày một biện pháp, giải phấp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân. Thời lượng trình bày biên pháp không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đối. Biện pháp, giải pháp được xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng kỷ thi giáo viên dạy giỏi và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.

2) Thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi. (Tiết dạy do ban tổ chức xác định bằng hình thức bắt thăm). Tiết dạy được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng so lượng học sinh của lớp đó. Giáo viên không được dạy trước (dạy thử) tiết dạy tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết dạy trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi.

IV. Đánh giá kết quả dự thi của giáo viên

1. Đối với phần thực hành tiết dạy

- Phần thực hành tiết dạy được ít nhất 03 giám khảo cho điểm và đánh giá theo quy định hiện hành.

- Sau khi giáo viên hoàn thành phần thực hành tiết dạy giám khảo nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm với giáo viên dự thi.

2. Đối với phần trình bày một giải pháp, biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy.

- Giáo viên nộp bản trình bày biện pháp; giám khảo trao đổi, đánh giá và thống nhất mức đạt hoặc chưa đạt.

- Phần trình bày một biện pháp, giải pháp đạt mức đạt khi đảm bảo các yêu cầu: Nêu rõ được biện pháp có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đổi mới dạy học, công tác giáo dục, phù hợp với đối tượng học sinh và thực tiễn nhà trường, địa phương trong công tác giảng dạy, công tác chủ nhiêm của cá nhân giáo viên, biện pháp được nhà trường và đồng nghiệp ghi nhận và có minh chứng về sự tiến bộ của học sinh khi áp dụng biện pháp. Nếu không đảm bảo các yêu cầu trên thì phần trình bày biện pháp là chưa đạt.

3. Điều kiện để được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường

- Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đảm bảo: Phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá loại giỏi và không có giám khảo đánh giá là loại trung bình trở xuống.

- Phần trình bày  một biện pháp, giải pháp công tác giảng dạy được đánh giá mức Đạt.

- Kết quả Hội thi là minh chứng để tham gia đánh giá chuẩn nghề nghiệp và thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên theo quy định hiện hành.

- Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường sẽ được nhà trường cấp và trao Giấy chứng nhận tại buổi tổng kết Hội thi;

 

 

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thi

  1. Thời gian

Đợt 1 – Tuần cuối của tháng 10/2022

- Ngày 22/10/2022 nhận bản báo cáo giải pháp, biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy.

- Chiều ngày ngày 24/10/2022 tổ chức bắt thăm tiết dạy thực hành

- Ngày 27/10/2022 tổ chức tiết dạy thực hành theo TKB của ban tổ chức.

- Chiều ngày ngày 28/10/2022 tổ chức rút kinh nghiệm giờ dạy

Đợt 2 – Tuần cuối của tháng 3/2023

- Ngày 20/3/2023 nhận bản báo cáo giải pháp, biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy.

- Chiều ngày ngày 21/3/2023 tổ chức bắt thăm tiết dạy thực hành

- Ngày 23/3/2023 tổ chức tiết dạy thực hành theo TKB của ban tổ chức.

- Chiều ngày 24/3/2023 tổ chức rút kinh nghiệm giờ dạy

 

2. Địa điểm: Tiết dạy thực hành được tổ chức tại lớp học, đối tượng là học sinh của Trường THCS Ứng Hòe.

V. Tổ chức thực hiện

1. Ban giám hiệu

- Xây dựng kế hoạch, triển khai tới toàn thể giáo viên, chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất cho Hội thi.

- Thành lập Ban chỉ đạo, Ban giám khảo và tổ chức thực hiện Kế hoạch.

2. Giáo viên

- Giáo viên toàn trường (các đồng chí đủ điều kiện dự thi) thực hiện theo đăng kí các nội dung dự thi

- Chuẩn bị hồ sơ dự thi theo theo kế hoạch

 

3. Bộ phận thư viện-thiết bị

Hỗ trợ giáo viên mượn tài liệu, thiết bị dạy học và hỗ trợ giáo viên trong khi thực hiện thi trên lớp (nếu có).

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2022-2023, yêu cầu các tổ chuyên môn triển khai, đông viên tới toàn thể tổ viên của mình, nghiêm túc tham gia Hội thi đạt kết quả cao. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, yêu cầu báo cáo về Ban giám hiệu để có ý kiến chỉ đạo, để được giải quyết kịp thời đảm bảo chất lượng Hội thi./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);

- Hiệu trưởng (để báo cáo, duyệt);

- TTCM, GV (để thực hiện) ;

- Lưu: VT.

 

 NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

 

 

 

PHT: Nguyễn Văn Huy

 

DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC I

Hướng dẫn viết và trình bày biện pháp dự thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2022-2023

 

 
 

 

 

 

1. Nội dung trình bày một biện pháp, giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy.

Mỗi giáo viên dự thi chuẩn bị một biện pháp theo hướng dẫn tại Thông tư số 22/2019/ TT-BGDĐT của Bộ GDĐT Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó:

- Nội dung biện pháp, giải pháp do chính giáo viên đúc rút, sáng tạo, áp dụng trong thực tế giảng dạy, công tác chủ nhiệm lớp nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, công tác giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học, giáo dục của cá nhân tại các nhà trường như: đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; dạy học gắn liền với sản xuất kinh doanh; dạy học gắn liền với di sản; đổi mới kiểm tra đánh giá; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học;... hướng tới phát triển phẩm chất năng lực của người học.

2. Cách thức trình bày

2.1. Viết dưới dạng SKKN: Thực hiện theo mẫu và các quy định về viết SKKN đã triển khai từ các năm học trước

2.2. Viết dưới dạng biện pháp

- Cấu trúc của biện pháp gồm có các phần chính:

+ Lý do hình thành biện pháp;

+ Nội dung biện pháp;

+ Hiệu quả thực hiện của việc áp dụng biện pháp trong thực tế dạy học;

+ Kết luận của biện pháp.

- Biện pháp dài không quá 10 trang A4 kể cả phụ lục (nếu có); sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt (chỉ dùng tiếng nước ngoài đối với thuật ngữ chuyên môn); đảm bảo thể thức văn bản theo quy định hiện hành.

3. Trình bày biện pháp dự thi

- Giáo viên lựa chọn nội dung và hình thức để trình bày SKKN. Cần nêu rõ biện pháp có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học phù hợp với các đối tượng học sinh và thực tiễn của nhà trường, địa phương và của cá nhân giáo viên tại nhà trường; có minh chứng về sự tiến bộ của học sinh khi áp dụng

- Ban giám khảo: thực hiện vấn đáp không quá 10 phút để làm rõ hơn về SKKN, Biện pháp của thi sinh dự thi trình bày

4. Sau đây là một số hình ảnh về hội thi giáo viên giỏi trường THCS Ứng Hòe năm học 2022-2023


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Tạo điều kiện để giáo viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tạo cơ hội cho giáo viên tự học. sáng tạo trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh. Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn ... Cập nhật lúc : 20 giờ 51 phút - Ngày 30 tháng 10 năm 2022
Xem chi tiết
Để biết ơn những người phụ nữ, đặc biệt những người mẹ phải chịu đựng mọi khó khăn, gian khổ hy sinh cho gia đình,…Thư viện trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn truyện ngắn “ Hạt giống tâm ... Cập nhật lúc : 10 giờ 16 phút - Ngày 26 tháng 10 năm 2022
Xem chi tiết
Ngày nay, việc học sai ngành, chọn sai trường, thiếu việc làm, thiếu kỹ năng làm việc,... là những nguyên nhân chính dẫn đến chất lượng nguồn lao động sau đào tạo không đáp ứng được nhu cầu ... Cập nhật lúc : 20 giờ 17 phút - Ngày 18 tháng 10 năm 2022
Xem chi tiết
Trường THCS tổ chức hội nghị cán bộ viên chức người lao động năm học 2022-2023 ... Cập nhật lúc : 20 giờ 59 phút - Ngày 12 tháng 10 năm 2022
Xem chi tiết
Tổng kết năm học 2021-2022 của trường THCS Ứng Hòe với bao sự cố gắng nỗ lực của thầy và trò đã đạt được nhiều thành tích tốt đẹp, kết thúc một năm học thành công rự rỡ. ... Cập nhật lúc : 16 giờ 2 phút - Ngày 31 tháng 5 năm 2022
Xem chi tiết
Để khơi gợi tinh thần học tập tiếng anh nhà trường đã tổ chức cho các em một sân chơi " Hội thi tiếng anh" vô cùng ý nghĩa. ... Cập nhật lúc : 15 giờ 24 phút - Ngày 31 tháng 5 năm 2022
Xem chi tiết
Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp huyện do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Giang tổ chức là “sân chơi” bổ ích giúp giáo viên có cơ hội khẳng định năng lực sư phạm, giao lưu, học tập, ... Cập nhật lúc : 10 giờ 41 phút - Ngày 10 tháng 12 năm 2021
Xem chi tiết
Tri thức ngày xưa trở lại đây, nghĩa tình sâu nặng của cô thầy! Người mang ánh sáng soi đời trẻ, Lái chuyến đò chiều sang bến đây? Đò đến vinh quang nơi đất lạ, Cám ơn người đã lái đò h ... Cập nhật lúc : 8 giờ 6 phút - Ngày 18 tháng 11 năm 2021
Xem chi tiết
Phụ nữ đã là một phần không thể thiếu góp vào thành công của cách mạng Việt Nam, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Trong công cuộc xây dựng đất nước, phụ nữ đã có những đóng ... Cập nhật lúc : 9 giờ 21 phút - Ngày 16 tháng 10 năm 2021
Xem chi tiết
Từ thực trạng trên cho thấy An toàn giao thông hiện nay đang là một vấn đề đang được toàn cầu quan tâm, mỗi quốc gia đều có một chương trình hành động cụ thể, có thể thấy thiệt hại về an toà ... Cập nhật lúc : 15 giờ 13 phút - Ngày 6 tháng 10 năm 2021
Xem chi tiết
12345
DANH MỤC
ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ
Đề khảo sát chất lượng môn Toán 6 tháng 9 năm học 2022-2023
Đề khảo sát chất lượng môn Toán 7 tháng 9 năm học 2022-2023
Đề khảo sát chất lượng môn Toán 8 tháng 9 năm học 2022-2023
Đề khảo sát chất lượng môn Toán 9 tháng 9 năm học 2022-2023
Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 HK II năm học 2021-2022
Đề kiểm tra Ngữ Văn 9 HK II năm học 2021-2022
Đề kiểm tra Ngữ Văn 8 HK II năm học 2021-2022
Đề kiểm tra Toán 8 HK II năm học 2021-2022
Đề kiểm tra Toán 7 HK II năm học 2021-2022
Đề kiểm tra Toán HK II năm học 2021-2022
Đề thi giữa kì II môn Toán 6 (2021-2022)
Đề thi khảo sát giữa kì II môn Toán 8 (2021-2022)
Đề thi khảo sát giữa kì II môn Toán (2021-2022)
Đề khảo sát toán 6(17-18)
Đề khảo sát toán 9 lần 2(17-18)
1234
VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG